สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม. กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยนายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและ มอบนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ว่า โครงการหลักสูตรศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยง CLC ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัดและภูมิภาค ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน CLC ระดับจังหวัดปทุมสร้างความรับรู้เรื่อง clc กิจกรรมจัดนิทรรศการ ksu clc open house ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กิจกรรม MOU จัดแสดงบูธนิทรรศการ และในวันที่ 19 เมษายน 2567 ยังมีการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการดำเนินโครงการเพื่อสร้างบุคลากรแกนนำ CLC โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้มีมากกว่า 100 คน และในวันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์) นำนโยบาย รมต.ศธ. แจ้งการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาการคุณภาพศึกษาบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ อีกทั้งยังนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาการศึกษา ตามบริบทของพื้นที่ของ สป. ดังนี้ โครงการปฐมวัยฯ CLC (นายกิตติวัฒน์ จันทร์ศิริ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จังหวัดกาฬสินธุ์) โครงการ CLC โดย (นายกิตติวัฒน์ จันทร์ศิริ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จังหวัดกาฬสินธุ์) โครงการ IFTE โดย นายรังสิต อยู่หนูพะเนาว์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จังหวัดกาฬสินธุ์) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทด้านการศึกษา โดย นายสุพจน์ ศรีวงศ์แสง ผอ.กลุ่มกิจการลูกเสือฯ ศธจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้มีมากกว่า 100 คน

ภาพ : วีรพล คำสุวรรณ
ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย
.

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin