ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

1. สอบสัมภาษณ์ในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2563 เริ่มสอบ เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริง)

สถานที่สอบสัมภาษณ์

1. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ค.ม. การบริหารการศึกษา –>คลิก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

 อาคารเรียนรวม ห้องประชุมบัณฑิต ชั้น 5

2. คณะบริหารศาสตร์  บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ–>คลิก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

อาคาร 15 (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้น 2 งานบริการการศึกษาและวิจัย

 

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร   วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร –>คลิก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

อาคาร 13  ชั้น 2 งานบริการการศึกษาและวิจัย

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ    

วท.ม. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน (ภาคพิเศษ)  ส.ม. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน (ภาคพิเศษ) –>คลิก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

งานบริการการศึกษาและวิจัย  ชั้น 1

 

*********************************

นักศึกษาผ่านการสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่ในเมือง

1. รายงานในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2563 เวลา  13.15 – 15.30 น. 

      1.1 สำเนาใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรับรองว่ากำลังศึกษา  จำนวน 1 ชุด

      1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จำนวน 1 ฉบับ

     1.3 สําเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  1 ฉบับ

    1.4 รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 รูป 

2. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว จำนวน 3,200 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin