มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร เปิดอบรมหลักสูตร “ผู้นำเที่ยว” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin