Sanamchi Boriboon

รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรง) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 2)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาเทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »