Sanamchi Boriboon

รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 2 Quota ครั้งที่3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรง ครั้งที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 3)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญา ภาคพิเศษ (รอบรับตรง ครั้งที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 2 Quota ครั้งที่2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรง ครั้งที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญา ภาคพิเศษ (รอบรับตรง ครั้งที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »