Sanamchi Boriboon

รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 2 Quota ครั้งที่1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรง ครั้งที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรง) ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรง) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 2 Qouta ครั้งที่ 1)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญา ภาคพิเศษ (รอบรับตรง ครั้งที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาเทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรง ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »