ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาเทียบโอน/ต่อเนื่อง รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 (คลิก)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ 

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์

 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คลิก

คณะบริหารศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ 

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คลิก
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คลิก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ 

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์

 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คลิก

สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน สแกน qr code เข้าร่วมกลุ่มไลน์ สอบสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ 

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์

 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คลิก

คณะศิลปศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์

กรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์

 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คลิก

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

สอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ นักศึกษาคลิก URL ในช่อง หมายเหตุ ในประกาศรายชื่อฯเพื่อเข้ากลุ่มสอบสัมภาษณ์

 • 🚩การศึกษาปฐมวัย รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์  คลิก     🚩ลิงค์สอบสัมภาษณ์ คลิก
 • 🚩การประถมศึกษา รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์  คลิก      🚩ลิงค์สอบสัมภาษณ์ คลิก
 • 🚩เกษตรศาสตร์ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์  คลิก           🚩ลิงค์สอบสัมภาษณ์คลิก
 • 🚩คณิตศาสตร์ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์  คลิก              🚩ลิงค์สอบสัมภาษณ์ คลิก
 • 🚩คอมพิวเตอร์  รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์  คลิก            🚩ลิงค์สอบสัมภาษณ์ คลิก
 • 🚩ภาษาไทย รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์  คลิก                 🚩ลิงค์สอบสัมภาษณ์ คลิก
 • 🚩าษาอังกฤษ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์  คลิก            🚩ลิงค์สอบสัมภาษณ์ คลิก
 • 🚩ิทยาศาสตร์ทั่วไป รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์  คลิก    🚩ลิงค์สอบสัมภาษณ์ คลิก
 • 🚩สังคมศึกษา รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์  คลิก               🚩ลิงค์สอบสัมภาษณ์ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัว วันที่ 7 ตุลาคม 2564

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin