Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา  รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (คลิก)

***********************************

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาออนไลน์  ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (คลิก)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

วท.ม.การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน (คลิก)

คณะบริหารศาสตร์

บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (คลิก)

คณะศิลปศาสตร์ 

-ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา (คลิก)

-ปร.ด. การบริหารการพัฒนา (คลิก)

ขั้นตอนการรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ 

********************************************************************************************************

ขั้นตอนการรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ 

คู่มือขั้นตอนการรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ (คลิก

1. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาโดยสามารถทำได้ ดังนี้

ไปที่เว็บไซต์ URL https://admission.ksu.ac.th/register.php คลิก กรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อเข้าระบบ
เมื่อเข้าระบบแล้วให้ตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ แล้วทำการพิมพ์ใบแจ้งชชำระค่าธรรมเนียม โดย
สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง คือ
1. นำใบแจ้งชำระไปชำระที่งานคลัง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2. นำใบแจ้งชำระไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
3. โอนผ่านแอพไปยังหมายเลขบัญชีที่แจ้งในระบบ
– หรือ ชำระผ่านหมายเลขบัญชี 404-3-19565-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เงินนอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย
 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 3,200 บาท

2. กรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา ESS ดังนี้

ทำการเข้าระบบด้วย รหัสผู้สมัครสอบคัดเลือก (ดูได้จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว หรือหน้าอัพโหลด เอกสาร) และหมายเลขบัตรประชาชน

วิดิทัศน์การขึ้นทะเบียนนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา ESS คลิก 

ที่เว็บไซต์: http://ess.ksu.ac.th/KSU/Registration/webform/EnrollmentLogin.aspx  คลิก

“รหัสผู้สมัครสอบนักศึกษาสามารถไปดูในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา”

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องเข้าระบบบริการการศึกษา ESS เพื่อเข้ากรอกข้อมูลประวัติและยืนยันการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยนักศึกษาจะพิมพ์ (1) ใบประวัติ (2)ใบแจ้งชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 3,200 บาท                        *******************************************************************************************************

3. อัพโหลดเอกสารผ่านระบบออนไลน์

ไปที่เว็บไซต์ URL https://admission.ksu.ac.th/register.php คลิก

1) ใบประวัติจากระบบ ESS (จากข้อ 2)
2) ใบแจ้งชำระเงินจากระบบ ESS (จากข้อ 2)
3) ใบแสดงผลการเรียน
4) บัตรประชาชน
5) ทะเบียนบ้าน
6)หลักฐานการชำระเงิน

สอบถามเพิ่มเติม : 086-4584365  ,  043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin