Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศเป็นจำนวนมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ว่า การดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา เป็นการให้ความรู้และประสบการณ์ ด้านการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ หรือการศึกษาต่อในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 400 คนการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการรับสมัครงาน การบรรยาย ให้ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน Trip การสมัครงานและการสัมภาษณ์ในยุค Digital บริการให้คำปรึกษา และแนวด้านอาชีพ บริการให้คำปรึกษาและรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ และให้ข้อมูลในการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอีกด้วย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin