ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “พุทธนวัตกรรมกับการสร้าง สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน ”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร., กรรมการมหาเถรสมาคม , อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานเปิดงาน และเมตตาปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการสร้าง สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน ” ในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการของคณาจารย์และงานวิจัย วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน สู่สาธารณชน สร้างองค์กรเครือข่ายการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างคณาจารย์ นิสิต จากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปาฐกถาในภาคเช้า และการนำเสนอบทความแบบปากเปล่าในห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 13 ห้อง ในภาคบ่าย มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันเครือข่าย จำนวน 18 หน่วยงาน มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต รวมทั้งสิ้น จำนวน 500 รูป/คนขอบคุณ

ภาพข่าว : รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม

ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin