ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin