นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ คว้ารับรางวัลชนะเลิศ การประชันสักวากลอนสด (กลอนกระดาษ) เนื่องในงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๕

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประชันสักวากลอนสด (กลอนกระดาษ) เนื่องในงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำทีมโดยอาจารย์ธีรภัทธ สินธุเดช หัวหน้าทีม ซึ่งมีรายชื่อสมาชิก คือ ๑. นางกนกวรรณ แพงสาย ๒. นางสาววริยา มูลตรีประถม ๓. นางสาวอารีรัตน์ นาทองบ่อ ๔. นายศราวุธ แก้วหาวงศ์ “สักวาเสียใจเสียดายนักเสียดายแก้วแววพักตร์มิชักสีเสียดายกลิ่นกลีบจรุงปรุงอินทรีย์เสียดายที่มิปลุกนางให้ร่างยืนจึงเด็ดเอาเส้นผมที่เคยสางถักเป็นแหวนสวมนิ้วนางด้วยจิตฝืนต่างคำหมั้นยังมิทันได้คำคืนหวังเพียงตื่นโลกหน้านั้นพบกันเอย…”โดยอาจารย์ธีรภัทธ สินธุเดช หัวหน้าทีม

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin