Activity/Highlight

Activity/Highlight

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๑๗(๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม การทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้รับพระราชทาน ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม การทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ่านต่อ »