กุมภาพันธ์ 21, 2022

Activity/Highlight

อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดทักษะวิชาการระดับอุดมศึกษา “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในงาน “มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ คว้ารับรางวัลชนะเลิศ การประชันสักวากลอนสด (กลอนกระดาษ) เนื่องในงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๕

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์ รับรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2565 งาน “มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5”

อ่านต่อ »
Uncategorized

นักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลชมเชย เนื่องในงานการแข่งขันทางวิชาการในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๕ Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival (BRICC Festival 2022)

อ่านต่อ »