ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ม.กาฬสินธุ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การฝึกอบรมข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรอื่นๆ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหว […]

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก : กาฬสินธุ์โมเดล

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก : กาฬสินธุ์โมเดล