คณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายประชุมหารือการดำเนินโครงการสร้างความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการก่อนการลงพื้นที่

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

คณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายประชุมหารือการดำเนินโครงการสร้างความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการก่อนการลงพื้นที่

           วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดยนายพาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุวชนอาสา นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานยุวชนสร้างชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมหารือโครงการภายใต้แผนงานยุวชนอาสา โดยมีรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าให้การต้อนรับคณะและผู้ร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
.
นายพาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุวชนอาสา กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้กำหนดแผนงานยุวชนสร้างชาติ ประกอบด้วย 3 โครงการหลักคือ โครงการยุวชนอาสา โครงการบัณฑิตอาสา และโครงการยุวสตาร์ทอัพ โดยโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 ดำเนินการนำร่องในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 83 โครงการ โดยมีมหาวิทยาลัยร่วมดำเนินการ 7 แห่ง เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติ จึงได้กำหนดจัดการประชุมหารือโครงการภายใต้แผนงานยุวชนอาสา เพื่อหารือและปรับข้อเสนอโครงการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการก่อนการลงพื้นที่จริง
.
นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานยุวชนสร้างชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการนี้มี นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 800 คน จาก 9 มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามา จำนวน 83 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 83 ตำบลใน 15 อำเภอ จากทั้งหมด 134 ตำบลใน 18 อำเภอ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ 1 ภาคการศึกษา โดยมีประเด็นในการพัฒนาครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ด้านการยกระดับคุณภาพและรายได้จากการท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้า การลงทุน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin