เมื่อวันที่27 มีนาคม 2567 ณ ห้อง CO-Working space ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงาน CWIE KSU Show and Share ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ ทองมวล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประกอบไปด้วย ผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 ผลงานผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ จำนวน 3 ผลงาน และผลงานด้านนวัตกรรม จำนวน 2 ผลงาน การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนานักศึกษาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดค้น การพัฒนาผลงาน การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อคัดเลือกผลงานโครงการสหกิจศึกษาฯ ส่งเข้าประกวดในเครือข่ายระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity