Tag: Tag: sdg4

Tag: sdg11

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ICDL Thailand และ SIM Education จัดกิจกรรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา Digital Literacy ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับสมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Read More »
Tag: sdg11

ม.กาฬสินธุ์ จัดเวทีสำรวจและสะท้อนบทเรียนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม โครงการที่ปรึกษาด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Read More »
Tag: sdg4

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จัดกิจกรรมพาน้องวิ่งขึ้น มอ เนินดงโตงโต้น SHT เสริมสร้างพลังกาย รู้รักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และไหว้ปู่ตาพญาหมื่นตื้อ

Read More »
Tag: sdg11

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ICDL Thailand และ SIM Education จัดกิจกรรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา Digital Literacy ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับสมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Read More »
Tag: sdg11

ผสานพลังพลิกโฉมควายไทย MOU ร่วม 2 มหาวิทยาลัย บูรณาการความเชี่ยวชาญเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบือ

Read More »
Tag: sdg11

ม.กาฬสินธุ์ รับมอบกล้าไม้ “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Read More »