Tag: Tag: sdg9

Tag: sdg10

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม. กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

Read More »
Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชน

Read More »