Tag: Tag: sdg17

Tag: sdg17

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมหลักสูตรแกนนำพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง CLC รุ่นที่ 3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย

Read More »
Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นทานสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดกาฬสินธุ์

Read More »
Tag: sdg10

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมสรุปผลการหารือแนวทางการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) สู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Read More »
Tag: sdg10

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดกิจกรรมการแนะนำจากสภาวิศวกร และขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More »
Tag: sdg16

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สถาบันอยู่หนานจงฮั่น และสถาบันหยูหนานเอดดูเคชั่น ร่วมหารือในการจัดการเรียนการสอน และการรับนักศึกษาจีนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

Read More »