Previous
Next

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 3) และระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 1 Portfolio) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 1 ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิก ประกาศรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อ 12(4) และ (5) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560 และประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ 12(3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ. ศ. 2558

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศคักเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organaizer) และผู้ให้บริการ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

Read More »

KSU SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs)

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี

0

KSU

KALASIN UNIVERSITY

คณะและหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570

0
คณะ
0
หลักสูตร
1000 +
จำนวนนักศึกษา

mail ksu

อีเมล์มหาวิทยาลัย

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา 2564

แผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติราชการ

LINK

ลิงก์อื่นๆ