ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ เรื่อง แก้ไขกำหนดการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2566

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin