ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัคร รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๖

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin