ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร วันเวลา สถานที่รับสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง การลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง ตัวแทนคณาจารย์ประจำและตัวแทนสายสนับสนุน เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๙ (๓) และ (๔) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เรื่อง

การรับสมัคร วันเวลา สถานที่รับสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง การลงคะแนน การนับคะแนน
และการประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง ตัวแทนคณาจารย์ประจำและตัวแทนสายสนับสนุน
เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๙ (๓) และ (๔)
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin