ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 3) และระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 1 Portfolio) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin