tourism for all

แนวคิด มาคำหว้า สิพาไปเบิ่ง “เส้นทางสร้างสุข อยู่ดีมีแฮง”

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

1. เดินทางถึงวัดกกต้อง บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. นมัสการหลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง
3. ชมบ้านโบราณ 100 ปี ที่ยังคงกลิ่นอายวิถีชีวิตชาวผู้ไทในอดีต เสาบ้านขนาดใหญ่ทรงแปดเหลี่ยม ป้องเอี่ยม ชานบ้านยื่นออกจากตัวบ้านสำหรับพักผ่อนและรับแขก
4. เรียนรู้ฐานทุนภูมิปัญญา มาลัยไม้ไผ่ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีของคนผู้ไทมานับร้อยปี มีความสัมพันธ์กับงานประเพณีบุญข้าวประดับดิน และบุญข้าสาก โดยชาวบ้านจะนำเอามาลัยไม้ไผ่ผูกติดเครื่องจตุปัจจัยต่างๆ นำไปถวายพระ
5. ชมยุ้งข้าวผู้ไท
6. ชมศูนย์ผู้ไทไม้งาม ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผู้พิการ
7. ชมผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากผู้พิการ
8. กลับบ้านพักโฮมสเตย์อารยสถาปัตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
9. ใส่บาตรตอนเช้าหน้าบ้านพัก รับประทานอาหารเช้าที่วัด
10. เรียนรู้วิถีเสื้อผู้ไทเย็บมือ วิถีวัฒนธรรมผู้ไทผ่านทางการแต่งกาย และคุณค่าของผลิตภัณฑ์สืบทอดจากบรรพบุรุษ
11. ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึกกลุ่มแม่บ้านรวงทอง
12. รับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนูท้องถิ่นผู้ไท
13. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เส้นทางนี้ราคาเริ่มต้นเพียง 1,100 บาทต่อท่าน (รวมค่าที่พัก อาหาร 4 มื้อ)