ข่าวนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี

0

KSU

KALASIN UNIVERSITY

คณะและหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570

0
คณะ
0
หลักสูตร
0
จำนวนนักศึกษา

mail ksu

อีเมล์มหาวิทยาลัย

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา 2564

แผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติราชการ

LINK

ลิงก์อื่นๆ