Activity/Highlight

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ และศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมดูหนังกลางแปลง และเสวนาทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ Soft Power ผ่านภาพยนตร์

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรม “ค่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” พัฒนานักวิจัยตามหลักการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมครบทุกระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ร่วมสัมมนาพหุภาคีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โหม๋ภาคีพร้อมพรั่ง เพิ่มพลังแก้จน ปรับปรุงผลงานความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ โยงใยสู้ชุมชนนักปฏิบัติ

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

สำนักงานพานิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรับรองคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สิ้นค้ากุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคู่เครือข่ายดูแลจิตใจในมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ICDL Thailand และ SIM Education จัดกิจกรรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา Digital Literacy ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับสมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง เด็ก และเยาวชน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะศิลปศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการยกระดับหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม.กาฬสินธุ์ อบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

อ่านต่อ »