Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การฝึกอบรมข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรอื่นๆ

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถาบัน House of Hospitality เปิดหลักสูตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชียวชาญในการปฏิบัติงานบนเรือสำราญ และเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการบริการ การโรงแรม การประกอบอาหาร

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก : กาฬสินธุ์โมเดล

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” พร้อมสัมมนา เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก”

อ่านต่อ »