Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 50 แห่ง ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 50 เครื่อง

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่า ม.กาฬสินธุ์ และ HOH International เปิดรับนักศึกษาฝึกงานบนเรือสำราญนานาชาติ เพื่อฝึกงานในฝ่ายบริการโรงแรม

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นสำหรับการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ และการใช้งานแพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E – Workforce Ecosystem Platform)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมสตรอาเซียน และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บูรณาการจัดโครงการ “สวยสไตล์ภูษาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมมศาสตร์ ครั้งที่ 13 (ESTACON 2022) พร้อมรับธงเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 14

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในงานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการ “การแข่งขันกีฬาฟุตซอล” ประจำปี 2565

อ่านต่อ »