ระบบยืนยันสิทธิตามโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

การเตรียมตัวก่อนการยืนยันสิทธิ

 1. อ่านประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คลิกที่นี่! เพื่ออ่านประกาศ
 2. ศึกษารายละเอียดของการคืนเงินด้านล่างนี้
 3. เตรียมเอกสาร (เป็นไฟล์ .pdf หรือรูปภาพ .jpg, .jpeg, .png เท่านั้น)
 4. เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ

สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาไปแล้ว และมหาวิทยาลัยต้องคืนเงินส่วนต่างจาก          การลดหย่อน จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาขน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
 • แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 1 ฉบับ

หมายเหตุ : นักศึกษาต้อง ทดสอบโอนเงินด้วยตัวนักศึกษาเองผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบว่าบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของนักศึกษาใช้งานได้จริง และเป็นการปรับรายการเคลื่อนไหวของบัญชีให้เป็นปัจจุบัน

    ข้อกำหนดของผู้มีสิทธิรับลดหย่อนในส่วนที่ 1 (ส่วนที่เป็น 30% จาก พ.ร.บ. เงินกู้ของภาครัฐ)

 1. สัญชาติไทย
 2. ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564
 3. หากลงทะเบียนในหลายสถานศึกษา จะต้องเลือกรับสิทธิสถานศึกษาเดียวเท่านั้น
 4. ไม่เป็นผู้ที่รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนอยู่แล้ว ทั้งทุนภาครัฐ ทุนเอกชน และทุนมหาวิทยาลัย*
 5. ยินดีที่จะส่งมอบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)ในการเบิกจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปเบิกจ่ายกับรัฐ
 6. หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถเรียกเก็บส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐในชื่อของนักศึกษา ได้ และได้คืนเงินนักศึกษาในส่วนนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วนักศึกษายินยอมให้มหาวิทยาลัยตั้งยอดหนี้สินคงค้างกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องชำระให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป/ยื่นขอจบการศึกษาได้

  ช่องทางการคืนเงิน (กรณีที่นักศึกษาชำระเงิน หรือชำระเงินเกินจำนวนลดหย่อน 50% ไปแล้ว)

 1. ดำเนินการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ต้องผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น (ธนาคารใดก็ได้)เนื่องจากต้องมีหลักฐานให้กับทางภาครัฐว่าได้โอนเงินให้กับบุคคลที่มีเลขประชาชนตรงกับนักศึกษาจริง
 2. ไม่สามารถคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ได้ (ตามข้อ 1)
 3. ไม่สามารถคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของบุคคลอื่นได้ (ตามข้อ 1)
 4. หากไม่ได้ใช้งานบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) มานานมากเกิน 1 ปี บัญชีอาจจะถูกปิด
 5. นักศึกษาต้องทดสอบโอนเงินด้วยตัวนักศึกษาเองผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบว่า บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของนักศึกษาใช้งานได้จริง และเป็นการปรับรายการเคลื่อนไหวของบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
    FAQ ปัญหาที่พบบ่อย เรื่อง การคืนเงิน ให้นักศึกษา ไม่ได้
 1. บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของนักศึกษา ไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลของนักศึกษา นักศึกษาจะต้องตรวจสอบก่อนอัพโหลด
 2. บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของนักศึกษา ถูกปิดโดยที่นักศึกษาไม่รู้ตัว เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวยอดเงินเข้าและออก เป็นเวลานาน
 3. นักศึกษา ต้องทดสอบโอนเงินเข้าและออกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นการลดปัญหาเบื้องต้นให้กับตัวนักศึกษาเอง และนักศึกษาจะได้รับเงินทันในการตัดรอบเงินแต่ละครั้ง
    FAQ ขั้นตอนการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ด้วยเลขบัตรประชาชน กับ บัญชีธนาคาร

FAQ ภาพการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ด้วยเลขบัตรประชาชน กับ บัญชีธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB : สมัครผ่านตู้ ATM Application

ธนาคารทหารไทย-ธนชาติ TTB : สมัครผ่าน Application

ธนาคารกสิกรไทย KBANK : สมัครผ่านตู้ ATM และ สมัครผ่าน Application

ธนาคารกรุงเทพ BBL : สมัครผ่านตู้ ATM | ขั้นตอนสมัครผ่าน Application | ภาพขั้นตอนสมัครผ่าน Application

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri : สมัครผ่าน Application

ธนาคารกรุงไทย KTB : สมัครผ่านตู้ ATM แบบเก่า | สมัครผ่านตู้ ATM แบบใหม่ | สมัครผ่าน Application

ธนาคารออมสิน GSB : ขั้นตอนสมัครผ่าน Application | ภาพขั้นตอนสมัครผ่าน Application

ธนาคาร ธ.ก.ส. : สมัครผ่านตู้ ATM | สมัครผ่าน Application

ธนาคารอิสลาม : สมัครผ่านตู้ ATM

  FAQ ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการอัพโหลด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  FAQ ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการอัพโหลด
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์
 • เฉพาะผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น
 • ผู้กู้ยืม กยศ. ไม่ต้องอัพโหลด
  FAQ ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการอัพโหลด
 • แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
 • เฉพาะผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น
 • ผู้กู้ยืม กยศ. ไม่ต้องอัพโหลด