Activity/Highlight

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ และศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมดูหนังกลางแปลง และเสวนาทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ Soft Power ผ่านภาพยนตร์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายพระพรชัยมงคลศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา/กิจกรรม

ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเว้ (Hue University) ประเทศเวียดนาม เข้าร่วมโครงการสร้างประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา/กิจกรรม

<ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรและฟาร์มควายงาม คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมประกวดควายงาม ควายยักษ์ ควายแคระ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา/กิจกรรม

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมประกวดควายงาม ควายยักษ์ ควายแคระ ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ ในงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา/กิจกรรม

วงโปงลางบ้านนาฏยะ มหาสารคาม ชนะเลิศการประกวดแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน (วงโปงลาง) ครั้งที่ 2 ในงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลสมเด็จ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา/กิจกรรม

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ จัดเสวนา “คนค้นควาย พลิกโฉมควายไทย ในงานมหกรรมประกวดควายงาม ควายยักษ์ ควายแคระ ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา/กิจกรรม

ม.กาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) วิทยาลัยกะสิกําและป่าไม้สะหวันนะเขต (สปป.ลาว)พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษา งานวิจัย บริการวิชาการและงานศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ICDL Thailand และ SIM Education จัดกิจกรรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา Digital Literacy ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับสมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา/กิจกรรม

ม.กาฬสินธุ์ จัดเวทีสำรวจและสะท้อนบทเรียนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม โครงการที่ปรึกษาด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จัดกิจกรรมพาน้องวิ่งขึ้น มอ เนินดงโตงโต้น SHT เสริมสร้างพลังกาย รู้รักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และไหว้ปู่ตาพญาหมื่นตื้อ

อ่านต่อ »