Tag: Tag: sdg1

Tag: sdg1

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(MOU)ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Read More »