มีนาคม 21, 2024

Activity/Highlight

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมถ่ายภาพต้นมะหาด ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกเนื่องในวโรกาสเสมด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ »