ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 2 Quota ครั้งที่1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรง ครั้งที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2565

3.1 ตรวจสอบรายชื่อและรหัสผู้สมัครสอบ (ตรวจสอบจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในข้อ 2)

3.2 กรอกประวัติผ่านระบบบริการการศึษา ESS คลิกที่นี่

“วิดิทัศน์การกรอกประวัติฯผ่านระบบบริการการศึกษา ESS” คลิกที่นี่ 

  • รหัสเข้าระบบใช้ รหัสผู้สมัครสอบ (สามารถดูที่ไฟล์ประกาศผู้ผ่านการสอบฯ) และ รหัสบัตรประชาชน 
  • กรอกข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาจะได้เอกสาร 2 ไฟล์ (1) ใบประวัติ (2) ใบแจ้งชำระเงิน

3.3 ชำระเงินค่ารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 2,100 บาท ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จำนวน 1,900 บาท (เมื่อนักศึกษาชำระเงินแล้ว ประมาณ 1-2 วัน ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ในข้อ 3.4)

3.4 ตรวจสอบรายชื่อและรหัสนักศึกษาที่นักศึกษาชำระเงินค่ารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว  คลิกที่นี่

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin