ศตพร คนหาญ

ข่าวมหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “WE LOVE KSU” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๙ (๔) และ (๕) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๙ (๕) และ (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »