ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ KSU CWIE Show & Share 2564-2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin