การประกวดผลงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 และ 2565 ส่งผลงาน ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2566

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin