ม.กาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลในการจัดการสารสนเทศร่วมกัน” โครงการวิจัยย่อย “การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในการจัดการสารสนเทศร่วมกันของพลเมืองท้องถิ่น”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีฯ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลในการจัดการสารสนเทศร่วมกัน” โครงการวิจัยย่อย “การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในการจัดการสารสนเทศร่วมกันของพลเมืองท้องถิ่น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย กล่าวว่า คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยในระยะที่ 3 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลในการจัดการสารสนเทศร่วมกันขึ้น ในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ เผยว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างสารสนเทศที่เกิดจากความร่วมมือกันของพลเมืองท้องถิ่น อีกทั้งยังพัฒนานักนวัตกรท้องถิ่นที่มีสมรรถนะดิจิทัลในการพัฒนาสื่อสารสนเทศ และให้นักนวัตกรท้องถิ่น สามารถถ่ายถอด โดยถ่ายความรู้ที่ได้จากการอบรมสู่การให้บริการสาธารณะด้านการดูแลประชาชนผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง และ ถอดรูป สารสนเทศของหน่วยงานให้นำเสนอได้หลากหลาย ส่งผลถึงการเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และพลเมือง ในพื้นที่ 8 เทศบาลตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลนาจารย์ เทศบาลตำบลกลางหมื่น เทศบาลตำบลกุดหว้า เทศบาลตำบลโพน เทศบาลตำบลท่าคันโท เทศบาลตำบลนามน เทศบาลตำบลสมเด็จ และเทศบาลตำบลนาคู จำนวนผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 160 คน#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin