Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน งานนัดพบแรงงาน “KSU JOB FAIR ครั้งที่ 1” รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานว่า การจัดงานนัดพบแรงงาน “KSU JOB FAIR ครั้งที่ 1” เป็นการบูรณาการ การจัดงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักศึกษา ประชาชน และให้ นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่ต้องการหางานทำได้พบและพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานกับสถาน ประกอบการโดยตรง เป็นการลดปัญหา การขาดแคลนแรงงาน เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา วัยกำลังแรงงานผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้พิการที่พร้อมจะทำงาน และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึง โลกอาชีพและแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคตได้ทราบถึงความรู้ ความสามารถ และความถนัด ของตนเอง การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมอาทิ เช่น การบรรยายในหัวข้อ เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ,รับสมัครผู้จบการศึกษาใหม่/ผู้ว่างงาน เข้าสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง , นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ , บริการแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษาด้านอาชีพ , บริการแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ , นิทรรศการการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน , ให้คำปรึกษาและรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ในวันดังกล่าวมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin