สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม”วันสิ่งแวดล้อมไทย ไหว้พระแม่ธรณีและขอบคุณธรรมชาติ”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ที่ลานพระแม่ธรณี พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและคืนสัตว์สู่ป่า ตามแนวพระราชดำริ โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ”วันสิ่งแวดล้อมไทย ไหว้พระแม่ธรณีและขอบคุณธรรมชาติ”จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดกิจกรรมจัดขึ้นเป็นการขอบคุณพระแม่ธรณี ต้นไม้ ธรรมชาติ และยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติ-เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งสิ่งแวดล้อมไทยรวมถึงเป็นการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมพื้นเมืองและการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และดูแลธรรมชาติ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การไหว้และถวายอาหารพระแม่ธรณี การสู่ขวัญต้นไม้และธรรมชาติ การผูกผ้าเอาขวัญและรดน้ำต้นไม้ การกล่าวสำนึกคุณแผ่นดิน ต้นไม้และธรรมชาติ ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ การแสดงของนักศึกษาสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ การร้องเพลงชีวิตสัมพันธ์ การแสดงหมอลำสิ่งแวดล้อม นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม นิทรรศการทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Environmental Science Tour กิจกรรมมอบรางวัลองค์กร-ชุมชนและเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น นิทรรศการทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Environmental Science Tour

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin