Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Korea&KSULC Festival โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาตรา สหัสทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายในงาน มีการฝึกทำอาหารเกาหลี โดยอาสาสมัครเกาหลีจากมูลนิธิ KOICA การ Work Shop การเต้น Cover Dance ฝึกทำอาหารเกาหลี โดยอาสาสมัครเกาหลีจากมูลนิธิ KOICA กิจกรรมการเล่นเกมส์ และกิจกรรมนันทนาการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมฉลองวันฮันกิล และเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี ร่วมกับอาสาสมัครเกาหลี จากมูลนิธิ KOICA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของเกาหลี ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เรียนรู้ อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin