ตุลาคม 5, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ เรื่อง แก้ไขกำหนดการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2566

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาวิชาการ การวิจัยและการให้บริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

อ่านต่อ »