ม.กาฬสินธุ์ ร่วม กรมประมง MOU วิชาการ สร้างเครือข่ายทางการศึกษา วิจัย และพัฒนา เพื่อช่วยให้การประมงของประเทศไทยก้าวไกลในระดับสากล

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ ( 4 เมษายน 2566 ) เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับกรมประมง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยในการพัฒนาวิชาการด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงาน โดยลงนามระหว่าง รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ทั้งนี้มี ผู้บริหาร ทั้งสองหน่วยงานร่วมงานจำนวนมาก ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อผู้ใหญ่และวัยทำงานมีเป้าหมายใหม่ในการพัฒนาบุคลากรประจำการทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นสถาบันที่ใช้ในการยกระดับสมรรถนะของการประกอบอาชีพ หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนางานให้มีทักษะ สมรรถนะ และตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการอุดมศึกษา รูปแบบใหม่ที่ใช้การพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ภายใต้ขอบเขตและแนวทางที่จะดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งการบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีระยะเวลาในการดำเนินการร่วมกัน 4 ปี นับจากวันลงนาม เพื่อพัฒนาทางวิชาการร่วมกันด้านวิชาการประมง ทำวิจัย และพัฒนาความร่วมกันในหัวข้อเรื่องที่จะใช้แก้ปัญหาทางด้านการประมง พร้อมทั้งขยายผลโครงการวิจัยทางด้านการประมงที่มีศักยภาพสู่เกษตรกรบริการวิชาการทางด้านการประมงแก่เกษตรกร สถานประกอบการ และผู้ที่สนใจ และเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยแบ่งปันทรัพยากรทางด้านการเรียน การสอน การวิจัยบุคลากร นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลด้านการประมงซึ่งกันและกัน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพภาคประมงของประเทศไทยต่อไป ในนามของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณ กรมประมง ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมั่นใจอย่างยิ่งว่าการสร้างความร่วมมือนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ และภาคอีสาน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย และเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา วิจัย และพัฒนา เพื่อช่วยให้การประมงของประเทศไทยก้าวไกลในระดับสากล ตามแนวคิดของมหาวิทยาลัย ในการเชื่อมโลกการศึกษา และโลกของการประกอบอาชีพเป็นโลกใบเดียวกัน .นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงในฐานะหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทำการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ ทดลอง ด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมง ตลอดจนทำการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้า การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาที่มีชื่อเสียง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญา เป็นแหล่งสร้างงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงสร้างคุณค่าและคนดี สู่สังคมให้ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ กรมประมง มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ภายใต้ขอบเขตและแนวทางที่จะดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อพัฒนาทางวิชาการร่วมกันด้านวิชาการประมง การวิจัย การศึกษา และการพัฒนาบุคลากร ผนึกกำลังในการสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพภาคประมงของประเทศไทยต่อไป การสร้างความร่วมมือภายใต้การขับเคลื่อนบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยแบ่งปันทรัพยากรทางด้านการวิจัย บุคลากรด้านการประมง ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมประมงกล่าวว่า “ยกระดับการประมงไทยให้แข่งขันได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล พร้อมผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างความมั่งคั่งแก่เกษตรกร” และเป็นโอกาสอันดีที่กรมประมงได้สร้างเครือข่ายทางการศึกษา วิจัย พัฒนาเพื่อช่วยให้การประมงของประเทศไทยก้าวไกลในระดับสากล

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin