Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นำโดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin