Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) รวม 40 ทุนวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายสมชาย ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับทุน ได้เข้าพบนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรายงานผลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร้บทุน นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) ในพื้นที่จังหวัด จำนวน 70 ทุน คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 4 สาขาวิชา สาขา ละ 10 ทุนรวม 40 ทุน ได้แก่ สาขาเทคนิคเครื่องกล, สาขาเทคโนโลยีโลจีสติกส์,และการขนส่าง, สาข่างกลโรงาน, และสาขาเทคโนโลยีคอมพิมเตอร์และระบบอัตโนมัติ และวิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ จำนวน 3 สาขาวิชา สาขาละ 10 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี, สาขาอิเลคทรอนิคส์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน ประชาสัมพันธุ์ คัดกรอง และคัดเลือกนักศึกษา ให้เป็นแบบองค์รวม โดยการทำงานแบบบูรณาการให้เป็นการพัฒนาการศึกษาทั้งจังหวัด โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดประสานโรงเรียนในทุกสังกัด และให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ ส่งนักเรียนในท้องถิ่นเข้ารับทุน และสร้างการรับรู้ และร่วมงานในการคัดกรองให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังได้แนะนำแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่มีฐานะยากจนแต่มีความประสงค์จะศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยทางจังหวัดมีความพร้อมในการสนับสนุนทุนในหลายรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติ สามารถเข้าช่องทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin