Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

9 กันยายน คล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 6 ปี

วันที่ 9 กันยายน ของทุกปีเป็นวัน คล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 นี้ เวลา 07.00 ณ วัดดงปอ ตัวแทนผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 5 รูป  ณ วัดดงปอ และในเวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง มีการประชุม Video Conference  ชมวีดิทัศน์ 6 ปี กับการประเทศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   ชมวีดิทัศน์พลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และปาฐกถาในหัวข้อ “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับการพัฒนาประเทศ” โดย รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ปาฐกถาในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” โดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ – ปาฐกถาในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น”  โดย คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือเบทาโกร

– ชมวีดิทัศน์ผู้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครบรอบ 6 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์- ชมวีดิทัศน์พลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์1.ศิษย์เก่าดีเด่น2.คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการวิจัย3.คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการพัฒนาตนเอง 4.บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการอุทิศตนและเสียสละ5.บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านหน้าที่การงานประจำ6.นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น7.นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์8.ผู้สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์9.คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์- พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครบรอบ 6 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์1.ศิษย์เก่าดีเด่น2.ผู้สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์3.คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการวิจัย4.คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการพัฒนาตนเอง5.บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการอุทิศตนและเสียสละ6.บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านหน้าที่การงานประจำ7.นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น8.นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์9.รางวัลประพฤติดี ประจำปี 2564            – ชมวีดิทัศน์การดำเนินงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์            – ชมวีดิทัศน์การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศผ้าทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์   -ชมนวัตกรรมจากศูนย์ความเป็นเลิศผ้าทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์            – สัมมนา “ทิศทางของผ้าทอพื้นเมืองกาฬสินธุ์ในยุคโควิด-19”  1. ดร.คมกฤช ฤทธิ์ขจร พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ ชัยภูมิ  2. คุณปราชญ์ นิยมค้า แบรนด์ Mann Craft 3. ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ – ชมวีดิทัศน์แนะนำศิลปินดังในอดีต ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม – สัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม1.สนธยา  กาฬสินธุ์ 2.คนองนา กาฬสินธุ์ 3.สาธิต ทองจันทร์ 4.อั๋น ตุ้มโฮม ร่วมพิธี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยและให้ความร่วมมือเข้ารับการคัดกรองวัดไข้ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin