ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -๑๙) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin