ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -๑๙) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

ดาวน์โหลดที่นี่