แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธฺุ์ (Reinventing Kalasin University) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 13/2563

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin