แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธฺุ์ (Reinventing Kalasin University) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 13/2563

แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธฺุ์ (Reinventing Kalasin […]

ระบบสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Goverment Data)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัคร ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ […]