Activity/Highlight

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2566 ชี้แนวทางการประกอบอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการ การทำธุรกิจหลังสำเร็จการศึกษา

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงาน “ระบบสารสนเทศบริหารครัวเรือนยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดกาฬสินธุ์ KHM V.2”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Al-loT)”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต”ให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต” ให้กับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

อ่านต่อ »